06 28 88 64 73 info@dionnehogen.nl
Selecteer een pagina

Privacyverklaring

 

Privacy statement

 

Dionne Hogen gevestigd aan Papaverstraat 31

1313 HB  Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Papaverstraat 31

1313 HB  Almere

0628886473

www.dionnehogen.nl

mail@dionnehogen.nl

 

ALM Hogen is de Functionaris Gegevensbescherming van de Praktijk voor Energetisch Systemische therapie. Zij is te bereiken via privacy@dionnehogen.nl

 

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Soort consult

– Zorgverzekering gegevens

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:

Ik verwerk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gezondheid gerelateerde gegevens

Gezondheidsgegevens zijn in de AVG aangemerkt als bijzondere gegevens. Deze mogen uitsluitend verwerkt worden indien dit noodzakelijk is voor doeleinden van preventieve geneeskunde, medische diagnoses, het verstrekken van gezondheidszorg of sociale diensten of behandelingen, op grond van de wet of uit hoofde van een overeenkomst met een gezondheidswerker. Deze gegevens zullen uitsluitend worden verwerkt door of onder de verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar die krachtens de wet of een overeenkomst tot geheimhouding is gehouden. Ik heb een geheimhoudingsplicht.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om je een dienst te leveren, het consult of bv. een AquariusFrequentie te leveren

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van de nieuwsbrief

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van de diensten en producten

– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen na uw expliciete toestemming.

-Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.

Voor geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

-Ik  verwerk ook persoonsgegevens omdat ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb in het kader van de wet WGBO, de Warenwet en voor mijn Belastingaangifte.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens dan zal ik u eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van mij) tussen zit. Ik gebruik de volgende computerprogramma’s of -systemen: ik werk met de meest gangbare programma’s in IOS Apple. Ik doe dat om ontvangen informatie gemakkelijk te kunnen verwerken.

Ik sla mijn gegevens op op een harde schijf waarbij alles is versleuteld met een wachtwoord.

En waar dat niet kan, in een afgesloten kast die alleen voor mij toegankelijk is.

 

 

Hoe lang ik de  persoonsgegevens bewaar:

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Je dossier met al je gegevens wordt gedurende 15 jaar bewaard omdat dat wettelijk verplicht is.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik  een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:

Ik gebruik alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@dionnehogen.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe ik je persoonsgegevens beveilig:

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daartoe gebruik ik een malwarefilter, heb ik een SSL verbinding via mijn website en zijn mijn data beveiligd met een wachtwoord. En zijn papieren opgeborgen achter slot.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met privacy@dionnehogen.nl  mail@dionnehogen.nl